Košice – Európske mesto športu 2016

ems2016

Webová stránka www.emskosice.sk je komunikačným piliérom projektu Košice – Európske mesto športu 2016 (ďalej EMŠ 2016). Tú v spolupráci s mestom vyvinula spoločnosť NESS KDC – IT partner projektu.

Cieľom projektu Košice – Európske mesto športu 2016 je propagovať športové aktivity a možnosti športovania v rámci mesta, kde je možné nájsť široké možnosti aktívneho i pasívneho športového vyžitia. V meste pôsobí až 128 klubov a oddielov, ktoré sa venujú viac ako 55 druhom športu. Košice sú každoročne miestom desiatok významných lokálnych i medzinárodných podujatí. Vzrastajúci trend potešujúco vykazujú aj lokálne podujatia organizované pre bežných občanov a amatérskych či rekreačných športovcov. Uvedené čísla a fakty len potvrdzujú oprávnene získaný titul Európskeho mesta športu.

Aktuálne komunikačné trendy a veľké množstvo netriedených dát komplikujú dostupnosť a prehľadnosť informácií. Oblasť športu nie je výnimkou. Široké možnosti aktívneho i pasívneho športovania v meste ostávajú často nenájdené v neefektívnych komunikačných kanáloch. Najväčšou výzvou a poslaním projektu Košice – Európske mesto športu 2016 je tak sprístupniť informácie o športoviskách, podujatiach a novinkách zo sveta košického športu širokej verejnosti.

Webový portál a mobilná aplikácia:

Mesto v úzkej spolupráci s NESS KDC pripravilo projekt podporujúci dostupnosť informácií o možnostiach aktívneho i pasívneho športovania v meste a okolí.

Mestské časti, neziskové organizácie, športové kluby i komerčné športoviská a organizátori podujatí budú mať možnosť bezplatnej propagácie svojho športoviska či akcie na webovej stránke http://www.emskosice.sk. Na tej istej stránke budú zároveň publikované novinky zo sveta košického športu vrátane menej známych súťaží, líg či podujatí. Touto formou mesto Košice ponúkne verejnosti všetky informácie týkajúce sa športu na prehľadnej webovej stránke s responzívnym dizajnom na optimalizáciu zobrazenia v smartfónoch. Verejnosť na http://www.emskosice.sk nájde tieto informácie:
1. Vizitky športovísk – popis športoviska, adresa, otváracie hodiny, fotky, kontakt, podmienky.
2. Detaily podujatí na aktívny šport – popis podujatia, dátum, miesto, čas, podmienky, kontakt.
3. Detaily športových podujatí, na ktorých sa možno zúčastniť len v úlohe diváka.
4. Vizitky športových klubov, združení a organizácií – popis činnosti, adresa, kontakt.
5. Novinky – oficiálne aktuality mesta Košice.
6. Články – novinky v podaní profesionálnych i amatérskych novinárov propagujúce rôzne športy.
Výber informácií bude publikovaný aj v mobilnej aplikácii pre operačné systémy iOS a Android. Webová stránka bude prepojená aj s kontom v sociálnej sieti Facebook. Takto nastavené informačné kanály by mali sprístupniť informácie zo sveta košického športu všetkým vekovým kategóriám. Zároveň ponúkajú skvelú príležitosť bezplatnej profesionálnej prezentácie všetkým subjektom pôsobiacim v danej sfére.
Výhody pre mesto Košice:

Možnosť združiť všetky informácie týkajúce sa športu na jednom prehľadnom mieste v modernom technickom prevedení s možnosťou merateľnej propagácie, využívajúc synergický efekt.

Mesto aktivizuje športoviská, organizátorov podujatí, kluby, organizácie, asociácie i širokú verejnosť k efektívnej a bezplatnej propagácii športu a ponúka na to moderný komunikačný nástroj.
Výhody pre verejnosť:

Dostupnosť informácií o podujatiach a športoviskách v prehľadnej forme, s bezproblémovým prístupom.

Výhody pre prevádzkarov športovísk a organizátorov podujatí:

Možnosť bezplatnej prezentácie na jednom koncentrovanom mieste slúžiacom ako základná navigácia pre verejnosť.
Výhody technického riešenia:

Webová stránka má responzívny dizajn (optimálne zobrazenie v smartfónoch) a je pripravená na ďalšie úpravy funkcionality či dizajnu, ktoré si vyžiada prax a spätná väzba.

Stránka je po obsahovej stránke veľmi jednoduchá, a to v záujme prehľadnosti a plnenia jej účelu.

Administrácia obsahu stránky je zabezpečená intuitívnym redakčným systémom.

Stránka je optimalizovaná pre vyhľadávače (SEO), má implementované nástroje na meranie efektivity a analytiku.

Prepojenie s mobilnou aplikáciou umožňuje dostupnosť najdôležitejších informácií v ešte prehľadnejšej podobe.

Prepojenie so sociálnou sieťou zabezpečí interaktivitu komunikácie a zároveň podporí propagáciu projektu na internete.

Prípravu a návrh projektu vrátane marketingového spracovania, vývoj stránky a mobilnej aplikácie, náklady na hosting, technickú podporu i ďalší vývoj a marketingové konzultácie zabezpečí IT partner projektu – spoločnosť NESS Košice Development Center (NESS KE, s. r. o.).